Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Výbor Urbárskej spoločnosti STOŽOK, pozemkové spoločenstvo Vás, ako člena US STOŽOK, pozemkové spoločenstvo pozýva na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí sú členmi US STOŽOK, pozemkového spoločenstva Stožok (ďalej len US). Zhromaždenie sa uskutoční dňa 19. mája 2024 (v nedeľu) o 13:30 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Stožku. Program zasadnutia zhromaždenia: 1. Prezentácia podielnikov so začiatkom od 13:00 hod. 2. Voľba overovateľov priebehu hlasovania a návrhovej komisie 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Správa činnosti výboru US a stave majetku US v roku 2023 5. Správa dozornej rady US 6. Správa o finančnom hospodárení US 7. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky 8. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku 9. Voľby členov výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva na obdobie rokov 2024 až 2029 10. Rôzne 11. Schválenie uznesenia 12. Ukončenie V prípade, že sa nemôžete zúčastniť na zhromaždení osobne, je možné zúčastniť sa na zasadnutí zhromaždenia prostredníctvom zástupcu na základe plnomocenstva. V plnomocenstve uveďte všetky potrebné údaje a plnomocenstvo vlastnoručne podpíšete. Váš podpis na plnomocenstve nemusí byť úradne osvedčený. S pozdravom, Jana Klimová, predseda výboru US Stožok
8. 5. 2024
Prečítať celý oznam »

Urbárska spoločnosť Stožok

Sídlo

Stožok
962 12 Detva – sídlisko

E-mail

Výbor
urbar@urbarstozok.sk

Výbor

Klimová Jana
predseda spoločnosti
Stožok 251
0908 925 482 / klimovajana66@gmail.com
Figura Mikuláš
podpredseda spoločnosti
Stožok 258
0915 802 881 / mikofigura@gmail.com
Silvia Nôtová
ekonóm spoločnosti
Stožok 233
0907 483 423 / ekonwork@azet.sk

Členovia

Zvalová Miroslava
Sliacky Ivan
0908 162 613
Fekiač Martin
0915 633 502

Dozorná rada

Fekiač Ján
predseda
0903 195 064
Kminiak Jozef
člen
0903 529 328
Klimo Jaroslav
člen

Rozloha

40 hektárov

Zapísané v LV

  • LV 820 - Stožok
  • LV 1386 - Stará Huta
Aktuálne listy vlastníctva sa dajú dohľadať na Katastrálnom portáli na tomto odkaze.

Mapy