Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Výbor Urbárskej spoločnosti STOŽOK, pozemkové spoločenstvo

Vás, ako člena US STOŽOK, pozemkové spoločenstvo pozýva na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí sú členmi US STOŽOK, pozemkového spoločenstva Stožok (ďalej len US).

Zhromaždenie sa uskutoční dňa 19. mája 2024 (v nedeľu) o 13:30 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Stožku.

Program zasadnutia zhromaždenia:

1. Prezentácia podielnikov so začiatkom od 13:00 hod.

2. Voľba overovateľov priebehu hlasovania a návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa činnosti výboru US a stave majetku US v roku 2023

5. Správa dozornej rady US

6. Správa o finančnom hospodárení US

7. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky

8. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

9. Voľby členov výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva na obdobie rokov 2024 až 2029

10. Rôzne

11. Schválenie uznesenia

12. Ukončenie

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť na zhromaždení osobne, je možné zúčastniť sa na zasadnutí zhromaždenia prostredníctvom zástupcu na základe plnomocenstva. V plnomocenstve uveďte všetky potrebné údaje a plnomocenstvo vlastnoručne podpíšete. Váš podpis na plnomocenstve nemusí byť úradne osvedčený.

S pozdravom, Jana Klimová, predseda výboru US Stožok